• İMANIN GÖZƏLLİKLƏRİ

  • İMANIN GÖZƏLLİKLƏRİ

  • İMANIN GÖZƏLLİKLƏRİ

  • İMANIN GÖZƏLLİKLƏRİ

VİCDANLI İNSANIN ALLAH`A YAXINLIĞI

Əgər bir insandan həyatındakı ən əhəmiyyətli şeyin nə olduğu soruşulsa, buna nə cavab verər? Evi, ailəsi, yoxsa işi? Yaxud da bunlardan başqa bəzi ideallarımı?


Şeytanın İnsanı səmİmİ müsəlmanlardan uzaqlaşdırması

Artıq Allah'a tam təslim olmuş müsəlmanları qəlbində tənqidə başlamış bir insan zaman keçdikcə bu tənqidlərin sayını artırır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bunlar haqqoa və həqiqətə əsaslanan tənqidlər deyil. Səmimi iman gətirənlər gündəlik həyatlarında Rəbbimizin əmri olan "insanları pislikdən çəkindirmək və onlara yaxşılığı əmr etmək" hökmünə uyğun olaraq bir-birlərini xəbərdar edir və həmişə gözəlliyə yönləndirirlər.

TƏXƏYYÜL GÜCÜNDƏN KƏNAR CƏNNƏT

Dünyanın sonu, imtahandan alnıaçıq çıxılması və Qurani-kərimdəki tərifi ilə əsl yurda, yəni əbədi qalınacaq yerin gözəl olanına çatması, şübhəsiz ki, sevinməyə və mükafata dəyən bir nəticədir.


Allah yolunda qarşılaşdığı çətİnlİklər mömİnlər üçün şövq qaynağıdır

Uca Allah Quranda bütün insanlara bir-birlərinə yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi əmr etmişdir. İnsanların nəfsi narahat olmasın deyə, imanlı şəxs bu məsuliyyətini yerinə yetirməkdən əl çəkməz. İnsanların özlərinə və ya ətraflarına zərər verdiklərini, gözəl əxlaqdan, ədalətdən, düzgünlükdən uzaqlaşdıqlarını və ya pis bir iş etdiklərini gördüyü halda narahatlıq verməməyi düşünüb kənarda qalmaz.

İMANIN GÖZƏLLİKLƏRİ

İSTƏK VƏ HƏVƏSLƏRİNİ İLAHLAŞDIRANLAR

Nəfsini örtən, nəfsinin fücuruna təslim olan bir insan hər hadisədə və mühakimədə nəfsinə müraciət edər. Doğrularında və səhvlərində nəfsinin istəkləri meyar olur. Bu insan artıq öz nəfsinə ibadət edir. Quranda insanın bu vəziyyətə gəlməsi "öz nəfsini ilahiləşdirən" adlandırılır: Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Allah (əzəli) elmi sayəsində onu azğınlığa saldı, qulağını və qəlbini möhürlədi, gözünə də pərdə çəkdi. Allah`dan başqa kim onu doğru yola yönəldə bilər? Məgər düşünüb anlamırsınız? (“Casiyə” surəsi, 23). Ardını oxu...SONSUZ LƏZZƏT

Cənnətə qovuşmaq üçün insanlar dünya həyatında imtahan edilirlər. İman gətirənlər də dünyadakı həyatları boyunca Rəbbimizin rizasını qazanmaq üçün ciddi fəaliyyət və üstün bir səy göstərmiş, könüldən ona tərəf yönəlib, davamlı şükür, dua və tövbə etmişlər. Rəbbimiz də bu əməllərinə əvəz olaraq cənnət nemətlərini: “Dünyada etdiyiniz yaxşı əməllərə görə”, - deyərək verir (“Mürsəlat” surəsi, 43). Ardını oxu...

NƏFSİNƏ TABE OLANLARIN QARŞILAŞACAQLARI ƏZAB MÜHİTİ

İnsanların əksəriyyətində dinin hökmlərini yaşamaqla, fədakarlıq etməklə, dürüst olmaqla, qısası, vicdanlarına uyğun davranmaqla bəzi şeylərdən imtina etməli olacaqlarına dair yanlış bir düşüncə var. Halbuki, bu çox böyük bir yanlışlıqdır. Hər şeydən əvvəl, Allah Quranda əmrinə tabe olan gözəl əməl sahiblərinə sonsuz cənnət həyatı vəd etmişdir. Ardını oxu...

NƏFSƏ UYĞUN DİN OYUNU

Əsl din əxlaqını yaşamayan insanlar öz istəklərinə görə qoyduqları qaydalara əsasən "nəfslərinə uyğun din" i yaşamağı seçdikləri üçün nələri itirəcəklər? Nəfsin arzularına, istəklərinə və rahatlığına uyğun qurulan bu həyat tərzi niyə bəzi insanların zənn etdiyinin əksinə insanları dünyada və axirətdə rahatlığa deyil, ziyana sürükləyir? Ardını oxu...

MÖMİNLƏR NƏFSLƏRİNİ TƏRBİYƏLƏNDİRİRLƏR

Mən özümə bəraət qazandırmıram. Çünki Rəbbimin rəhm etdiyi kəs istisna olmaqla, nəfs (adama) pis işləri əmr edər..." (“Yusuf” surəsi, 53). İnsanın dünya həyatında olan imtahanındaki ən böyük düşmənlərindən biri nəfsidir. Ardını oxu...CƏNNƏTİ DAHA ARTIQ DƏRƏCƏDƏ UMANLAR: ALLAH`IN FİRQƏSİ

“Allah`a və axirət gününə inanan heç bir tayfanın Allah və Onun Peyğəmbəri əleyhinə çıxanlarla – öz ataları, oğulları, qardaşları, yaxın qohumları olsalar belə - dostluq etdiyini görməzsən. Onlar elə kimsələrdir ki, Allah onların qəlblərinə iman yazmış və Öz dərgahından onlara ruh vermişdir. Ardını oxu...